ရတနာ သံုးပါး ရွိခိုးကန္ေတာ့ရန္

၁။ ဗုဒၶံ = ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပူေဇမိ= ပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား ။
၂။ ဓမၶံ = တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ ပူေဇမိ= ပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား ။
၃။ သံဃံ = သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၊ ပူေဇမိ= ပူေဇာ္ပါ၏ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရန္

ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ၊ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွါ၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္၊ နွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔ကို၊ အရိုအေသ၊ အေလးအျမတ္၊ လက္အုပ္မိုး၍ ၊ ရွိခိုးပူေဇာ္၊ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ၊ ကန္ေတာ့ပါ၏ ၊ အရွင္ဘုရား ။

ဆုေတာင္းရန္
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္၊ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်ႆနတရားငါးပါးတို႔မွ၊ အခါခပ္သိမ္း၊ ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ၊ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား၊ နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို ၊ ရပါလို၏ ၊ အရွင္ဘုရား ။

“ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴရန္ ”

အရဟတာဒိ န၀ဂုေဏဟိ = အရဟံ အစရွိေသာ ကိုးပါးေသာဂုဏ္ေတာ္တို႔နွင့္၊
သံမႏၷာဂတံ = ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊
နာထံ = လူ နတ္ တို႔၏ ၊ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊
ဗုဒၶံ = သက္ေတာ္ထင္ရွား ၊ သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားကို၊
ဥဒၵိႆ = ရည္မွတ္္၍၊ ( ရည္မွန္း၍ )
ေစတိယႆ = ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီေတာ္ျမတ္အား၊
၀ဏၰ ဂႏၶ ရသ သမၸႏံၷ = အဆင္း အနံ႔ အရသာနွင္ ့ ၊ ျပည္႔စုံေသာ၊
ဣမံ ပိ႑ပါတ ခါဒနီယ ေဘာဇနီယံ = ဤဆြမ္းခဲဘြယ္ ေဘာဇဥ္ ခ်ိဳခ်ဥ္ အရသာကို၊
သကၠစၥံ = ရိုရိုေသေသ၊
ေဒမိ = နိဗၺာန္ရည္မွန္း လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား၊
ပူေဇမိ = နိဗၺာန္ကိုေမွ်ာ္၊ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

“ ပန္းကပ္လွဴရန္ ”

၀ဏၰ ဂႏၶ သမၸႏံၷ = အဆင္း အနံ႔နွင့္ျပည့္စံုေသာ၊
ဣမံပုပံၹ = ဤပန္းကို၊
သကၠစၥံ = ရိုရိုေသေသ၊
ေဒမိ = နိဗၺာန္ရည္မွန္း လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား၊
ပူေဇမိ = နိဗၺာန္ကိုေမွ်ာ္၊ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

“ ေရကပ္လွဴရန္ ”

သုဒၶ သီတလ ပသႏၷံ = သန္႔ရွင္းေအးျမ ၾကည္လင္လွေသာ၊
ဣမံ ပါနီယ ပရိေဘဇနီယံ = ဤေသာက္ေတာ္ေရ သံုးေဆာင္ေတာ္ေရကို၊
သကၠစၥံ = ရိုရိုေသေသ၊
ေဒမိ = နိဗၺာန္ရည္မွန္း လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား၊
ပူေဇမိ = နိဗၺာန္ကိုေမွ်ာ္၊ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

“ ဆီမီးကပ္လွဴရန္ ”

ပဘာ၀ေဏၰဟိ = အေရာင္အဆင္းတို႔ျဖင့္၊
ဣမံ ဒီပ ဇာလံ = ဤဆီမီးလွ်ံကို၊
သကၠစၥံ = ရိုရိုေသေသ၊
ေဒမိ = နိဗၺာန္ရည္မွန္း လွဴဒါန္းပါ၏ အရွင္ဘုရား၊
ပူေဇမိ = နိဗၺာန္ကိုေမွ်ာ္၊ ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

“ ဆုေတာင္း ”

၁။ ဘုရားတပည့္ေတာ္၊ တျပည့္ေတာ္္မတို႔၏ ၊ ယေန႔ယခု ၊ လွဴဒါန္းရေသာ( ဆြမ္းေတာ္၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေသာက္ေတာ္ေရ) ဤေကာင္းမႈသည္၊ ေနာင္အခါ၌၊ ေလာကီေလာကုတၱရာ၊ ၾကီးေသာဥာဏ္ပညာ၏ ၊ ရေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ အေထာက္အပ့ံ၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။
၂။ ဘုရားတပည့္ေတာ္၊ တျပည့္ေတာ္မတို႔၏၊ ယေန႔ယခု ၊ လွဴဒါန္းရေသာ( ဆြမ္းေတာ္ ၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေသာက္ေတာ္ေရ ) ဤေကာင္းမႈသည္၊ နိဗၺာန္၏ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ အေထာက္အပ့ံ၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း ။

“ ေမတၱာပို႔ ”

၁။ လံုးစံုမ်ားစြာသတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၂။ ေၾကာက္တတ္ မေၾကာက္တတ္ ၊ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၃။ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာ ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၄။ ေဝးေန နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ ၊ သတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၅။ ဘဝဇာတ္ဆံုး မဆံုးမ်ားစြာ သတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၆။ ရွည္ တို အလတ္ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၇။ ၾကီး ငယ္ အလတ္ ၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၈။ ဆူ ႀကဳံ အလတ္ ၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘးကင္းစင္ေဝး၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ ။
၉။ လူအခ်င္းခ်င္း လွည္႔ပတ္ျခင္း ၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ ။
၁၀။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ ။
၁၁။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ ။

ဒိသာဖရဏေမတၱာပြားနည္း

၁။ အေရွ႔အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ ၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၂။ အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ ၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၃။ ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ ၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။ ၄။ ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ ၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၅။ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၆။ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ
၇။ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၈။အရွ႔ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၉။ ေအာက္အရပ္၌ရွိေသာ ထက္ဝန္းက်င္ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အပါယ္ဘံုသား အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။
၁၀။ အထက္အရပ္၌ရွိေသာ ထက္ဝန္းက်င္ အနႏ ၱစၾကဝဠာ အနႏ ၱသတၱဝါတို႔ – ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ ။ ။

“ အမွ်ေ၀ ”

ဤသို႔ျပဳရ ျမတ္ပုညကို မိဘႏွစ္ျဖာ ဥာတကာနွင့္ ဆရာသမား အစထား၍၊ နတ္မ်ားမက်န္ ၊ သတၱ၀ါမွန္သမွ် ၊ အနႏၱတို႔ ၊ ရၾကပါေစ၊ အမွ်ေ၀၏ မေသြယခု ဤေကာင္းမႈကို၊ သာဓု သာဓု သာဓု၊ ေခၚေစေသာ ။

“ ေမတၱာပို႔သျခင္းအက်ဳိး ”

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား လက္ထက္အခါေတာ္က သာ၀တိၳျပည္မွ ယူဇနာတစ္ရာေဝးေသာ ေတာေနရဟန္း (၅၀၀) တို႔ကို၊ နတ္ဘီးလူးတို႔က ေျခာက္လွန္႔ၾက၏ ထို႔ေၾကာင္႔ရဟန္းတို႔သည္ တရားအားထုတ္ေသာ္ လည္း တရားထူးကို မရနိုင္ၾက ၊ ျမတ္ဗုဒၶက ထိုရဟန္းတို႔အား နတ္ဘီးလူးတို႔ေျခာက္လွန္႔ မႈမျပဳရန္ ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားသင္ျပေတာ္မူျပီး ထိုရဟန္းတို႔သည္ ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္ တို႔ကို ရြတ္ဆို၍ ေမတၱာပို႔သျဖင္႔႔ နတ္ဘီးလူးတို႔ေျခာက္လွန္႔မႈကင္းေ၀းခ႔ဲ၏ ။ ထိုမ်ွသာမက ေမတၱာ၏ အက်ိဳး (၁၁) မ်ိဳးကို ရရွိနိုင္ၾကေပေသးသည္၊ ယင္းတို႔ကား
(၁) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရျခင္း ။
(၂) ခ်မ္းသာစြာ ႏိုးရျခင္း ။ (၃) အိပ္မက္ဆိုးကို မျမင္မက္ျခင္း ။
(၄) နတ္တို႔က ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ။
(၅) လူအမ်ား ခ်စ္ခင္ျခင္း ။
(၆) မီးေဘး မသင့္ႏိုင္ျခင္း ။
(၇) အဆိပ္ လက္နက္ မသင့္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ။
(၈) စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ။
(၉) ေတြေ၀စြာ မေသရျခင္း ။
(၁၀) ေသလြန္လွ်င္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ဟူ၍ (၁၁) ပါးရွိေၾကာင္း ျပဆိုထားပါသည္ ။

—————————————————————
“ အမွန္တရား ဆုိတာ ဘာလဲ ”

အမွန္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သူတုိ႔- အယူအဆ အမ်ိဳး တုိ ့ျဖင့္ ေဟာေျပာ မွဳ မ်ား ရွိေနေပရာ -အမွန္တရားကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္ ဘယ္အခ်က္မ်ားကုိ သုံးရမည္နည္း ဟူေသာ ကာလာမ ရြာသားတုိ ့ အေမးကုိ ေဂါတမဗုဒၶ ဘုရား အရွင္သည္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျဖၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

“အို ကာလာမတို႔-

(၁) တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့့္္။

(၃) အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄) ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆) အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံု မွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈) ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံု မွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကကုန္ေလာ့ ….။

ကာလာမသုတ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s