ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ ေရာ ဂါကို ကာကြယ္ ၾကစို႔

ေရေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳသည္ကို ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိ ထားသည္။

ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံ အရ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ ခပ္ထားသည့္ ေရေႏြးၾကမ္းသည္ ေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ မွားမည္ မထင္ေပ။ ယေန႔ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈ အရ ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္းဆံုး ေလးခြက္ ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္သံုးသူသည္ ေရေႏြးၾကမ္း လံုးဝ မေသာက္ေသာ သူမ်ားထက္ ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းစြာ ေသာက္ေသာ သူမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္ေသာ သူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ အတြင္း ေသြးခဲႏုိင္မႈ ၂၁ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းကာ ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ ရွာေဖြ ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ၾကသည္။

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္း ၿမိဳ႕ရွိ ကာ႐ုိ လင္စကာ တကၠသုိလ္မွ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၇၅ဝဝဝ ခန္႔ကို ေလ့လာခဲ့ရာမွ အဆုိပါ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူ ၂ဝဝခန္႔ ေလျဖတ္၍ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အမ်ားစုမွာ မသန္စြမ္း ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ဒုတိယအႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ တတိယအႀကိမ္ ေလျဖတ္ ခံရပါက ေသဆံုး သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေလျဖတ္ ခံရသူ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ အတြင္း ေသြးခဲကာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔သြားၿပီး ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစားရကာ  မသန္စြမ္း ျဖစ္ပြားရသည္။ က်န္လူနာမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီး အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ယခင္ ေလ့လာမႈမ်ား အရ လက္ဖက္စိမ္းက ဦးေႏွာက္ အေပၚ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေသာ အက်ဳိး အာနိသင္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Black Tea) က ဦးေႏွာက္အား အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္သည္ ဆုိေသာ အေထာက္ အထားမွာ အလြန္ ရွားပါး ပါသည္။ ဆြီဒင္ သိပၸံပညာရွင္ မ်ားက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစ၍ က်န္းမာေသာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူ ၇၄၉၆၁ ဦးအား ေလ့လာ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကရာ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္ခံသူမ်ား အနက္ လူ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ေလျဖတ္ ေဝဒနာ ခံစားခဲ့ရသည္။ ယင္းလူနာ အမ်ားစုမွာ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးခဲမႈေၾကာင့္ မစြမ္းမသန္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ေလ့လာမႈမ်ား အရ ေလျဖတ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္   ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေသြးတုိး တက္ျခင္းတုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မျပဳၾကဘဲ ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္သည့္ အေလ့အထ ကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၾကသည္။

ပညာရွင္မ်ားက တစ္ေန႔လွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္းဆံုး ေလးခြက္ သို႔မဟုတ္ ပိုေသာက္ေသာ သူမ်ားသည္ သိသိသာသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။ လက္ဖက္ ေျခာက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဖေလဗြန္ ႏိြဳက္ဓာတ္ ပစၥည္းက ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အကာအကြယ္ ေပးသည္ကို  ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဓာတ္ပစၥည္းက ႏွလံုး ေသြးေၾကာ ဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ ကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း အနည္းဆံုး ေလးခြက္ ေသာက္သံုးပါက ေလျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း  ေန႔စဥ္ ေရေႏြးၾကမ္း ေလးခြက္ႏွင့္ အထက္ ေသာက္သံုးေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တို႔သည္  ေရေႏြးၾကမ္း လံုးဝ မေသာက္သူမ်ားထက္ ေလျဖတ္ႏုိင္မႈ  ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေလျဖတ္ေရာဂါမွ ကင္းေဝး လိုလွ်င္ ေရေႏြးၾကမ္း မ်ားမ်ား ေသာက္ပါဟု တုိက္တြန္း လုိက္ရ ေပသည္။   ။

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s