အစြမ္းထက္တဲ႔ ဒန္႔သလြန္ရြက္

ႏွာေစးေနသလား၊ ႏွာမႊန္ေနသလား၊ ေသြးတက္, ေသြးတိုးေနသလား ဒန္႔သလြန္ရြက္ကိုစား။

ဒန္႔သလြန္ရြက္ကို ဘယ္ေစ်းတြင္ ရွာရွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒန္႔သလြန္ပင္ဟာ ၁၂-ရာသီလံုး စားသံုး ႏိုင္ေသာ ဟင္းရြက္ပင္ တမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဒန္႔သလြန္ရြက္ဟာ လူႀကီး လူလတ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တည့္သလို ေသြးတိုး ေဝဒနာမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳ, ေသြးခ်ိဳ ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ ေလငန္း ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ား၊ ဒူလာ၊ မီးယပ္ ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္တဲ့ ေဆးဖက္ဝင္ ဟင္းရြက္တမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အႀကံျပဳ ခ်င္ပါတယ္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s