လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ကြ်မ္းတဲ့ ကယ္လိုရီနဲ႔ ေျပးတဲ့အခါ ေလာင္ကြ်မ္းတဲ့ ကယ္လိုရီ ပမာဏဟာ တူညီတယ္လို႔ ေျပာေန ၾကပါတယ္။

ဒါဟာ တကယ္ မွန္ကန္သလား ဆိုတာကို ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္း ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ Dax May က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပ ထားပါတယ္။ “ဒါက သင္ဘယ္ေလာက္ မိုင္ႏႈန္း ေျပးသလဲ ဆိုတာ မူတည္ ကယ္လိုရီ ေတြကို ေလာင္ကြ်မ္းမွာ အေသအခ်ာ ပဲေပါ့။ သာမန္ အားျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၂ ကီလို မီတာႏႈန္း ေရြ႕လ်ားမယ္၊ ေျပးလႊား မယ္ဆိုရင္ တစ္နာရီ ၆ ကီလို မီတာႏႈန္း လမ္းေလွ်ာက္လို႔ ေလာင္ကြ်မ္းတဲ့ ကယ္လိုရီ ပမာဏထက္ ၂ဆ ပိုေလာင္ကြ်မ္း ပါတယ္။ ေျပးျခင္းဟာ ဇီဝ႐ုပ္ ျဖစ္ပ်က္ ႏႈန္းကို ပိုမိုျမန္ဆန္ ေစပါတယ္။ ဆိုလို တာကေတာ့ ေျပးတာကို ရပ္ လိုက္သည့္ တိုင္ေအာင္ ကယ္လိုရီေတြ ဆက္လက္ ေလာင္ကြ်မ္း ေနမွာပါ။”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s