လူသားတို႔၏အမွား ၆ မ်ိဳး

၁။သူတစ္ပါးတို႔အားဖိႏွိပ္ျခင္းျဖင့္မိမိအက်ိဳး႐ိွေစႏိုင္သည္ထင္ျခင္း။

၂။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍မရႏိုင္ေသာအရာတို႔ကိုေႀကာင့္ႀကေနျခင္း

၃။မိမိတို႔မလုပ္ႏိုင္တာႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဟု ဇြတ္ျငင္းေနျခင္း

၄။မိမိႏွစ္သက္ေနသည့္အေသးအဖြဲေလးမ်ားကိုမပစ္ပယ္ႏိုင္ျခင္း

၅။စိတ္ဓာတ္မရင့္က်က္ပဲ စာလည္းမဖတ္ပဲေနျခင္း

၆။မိမိတို႔ယုံႀကည္ေနထိုင္သလို အျခားသူမ်ားအား ယုံႀကည္ေနထိုင္ရမည္ဟုဇြတ္အတင္းအက်ပ္ျပုျခင္း။

ေရာမဒႆနိက ဆရာႀကီး ဆစ္ဆရိုး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s