အမွတ္တရ ႏွင့္ အခမ္းအနား ႏွစ္ပတ္လည္

၁။ ၁-ႏွစ္ေျမာက္ – စကၠဴ ရတု
၂။ ၂-ႏွစ္ေျမာက္ – ဂြမ္း ရတု
၃။ ၃-ႏွစ္ေျမာက္ – သားေရ ရတု
၄။ ၄-ႏွစ္ေျမာက္ – ပိုး ရတု
၅။ ၅-ႏွစ္ေျမာက္ – သစ္သား ရတု
၆။ ၆-ႏွစ္ေျမာက္ – သၾကား ရတု
၇။ ၇-ႏွစ္ေျမာက္ – သကၠလုပ္ ရတု
၈။ ၈-ႏွစ္ေျမာက္ – ေၾကး ရတု
၉။ ၉-ႏွစ္ေျမာက္ – ဥႆဖရား ရတု
၁၀။ ၁၀-ႏွစ္ေျမာက္ – သံျဖဴ ရတု
၁၁။ ၁၁-ႏွစ္ေျမာက္ – သံမဏိ ရတု
၁၂။ ၁၂-ႏွစ္ေျမာက္ – ခ်ည္ ရတု
၁၃။ ၁၃-ႏွစ္ေျမာက္ – ဇာပန္း ရတု
၁၄။ ၁၄-ႏွစ္ေျမာက္ – ဆင္စြယ္ ရတု
၁၅။ ၁၅-ႏွစ္ေျမာက္ – သလင္း ရတု
၁၆။ ၂၀-ႏွစ္ေျမာက္ – ေႂကြ ရတု
၁၇။ ၂၅-ႏွစ္ေျမာက္ – ေငြ ရတု
၁၈။ ၃၀-ႏွစ္ေျမာက္ – ပုလဲ ရတု
၁၉။ ၃၅-ႏွစ္ေျမာက္ – ေက်ာက္စိမ္း ရတု
၂၀။ ၄၀-ႏွစ္ေျမာက္ – ပတၱျမား ရတု
၂၁။ ၄၅-ႏွစ္ေျမာက္ – နီလာ ရတု
၂၂။ ၅၀-ႏွစ္ေျမာက္ – ေ႐ႊ ရတု
၂၃။ ၅၅-ႏွစ္ေျမာက္ – ျမ ရတု
၂၄။ ၆၀-ႏွစ္ေျမာက္ – စိန္ ရတု
၂၅။ ၇၅-ႏွစ္ေျမာက္ – ဒုတိယစိန္ ရတု
၂၆။ ၉၀-ႏွစ္ေျမာက္ – နဝရတ္ ရတု

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s